Tarieven

Tarieven

De tarieven die Abate hanteert zijn voorgeschreven door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). We mogen daar niet van afwijken. Abate is een GGZ instelling en de tarieven vallen daarmee onder GGZ Kwaliteitsstatuut III. 

Hoe is het tarief opgebouwd?

Het tarief is anders voor diagnostiek dan voor behandeling. Een behandeling kan door één zorgverlener worden uitgevoerd (monodisciplinair) of door meerderen (multidisciplinair) als de zorg complexer is en er meerdere zorgvragen zijn die tegelijkertijd aandacht behoeven. Doordat er meer overleg nodig is bij een multidisciplinaire behandeling, zijn de kosten hiervoor hoger. 

Ook maakt het uit voor het tarief welk beroep de zorgverlener heeft.
Een klinisch psycholoog heeft een hoger tarief dan een vaktherapeut of psycholoog met een universitaire master. De laatste twee vallen onder het tarief voor ‘overige beroepen’.  

De duur van een consult bepaalt het tarief.
Abate gaat hierbij uit van de tijd die voor jou in de agenda was gepland, tenzij die meer dan 15 minuten afwijkt.

In de tarievenzoeker kun je vinden wat een consult kost, zie GGZ Tool – Home (nza.nl)

Tarieven voor individuele behandeling, zie ook Tarieven 2024

Voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden geldt in 2024 het tarief van € 104,69.

Intake

Het intakegesprek valt onder het tarief voor diagnostiek.
Bij Abate duurt het intakegesprek 90 minuten. Doorgaans wordt dit gedaan door een psycholoog met een master. In het laatste half uur sluit een gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog aan. Deze beroepen mogen vanwege hun expertise namelijk de regie voeren en zijn noodzakelijk om de zorg (gedeeltelijk) vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar.

De totale kosten voor een intakegesprek is afhankelijk van de zorgzwaarte en varieert tussen de € 502,00 en € 612,00. Het exacte bedrag is afhankelijk van de tijdsduur en het beroep van zorgverleners die de intake doen.

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

GGZ zorg valt onder het basispakket van de zorgverzekering. Een aanvullende polis is dus voor GGZ zorg onnodig. Abate werkt met gecontracteerde- en ongecontracteerde zorg.

Eigen risico

Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruik maakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. In 2024 is het eigen risico (minimaal) € 385,-. Je betaalt dus zelf de eerste € 385,-. Pas daarna betaalt jouw zorgverzekeraar (een gedeelte van) de kosten.
Bij de zorgverzekeraar kun je een betalingsregeling afspreken en het eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij jouw zorgverzekeraar.

Gecontracteerde zorg

Abate heeft in 2024 contracten met de volgende zorgverzekeraars: 

  • Zorg & Zekerheid
  • DSW
  • Caresq
  • Stad Holland
  • Aevitae

In het geval jij je polis bij een van deze zorgverzekeraars hebt lopen, gaan de facturen direct naar de zorgverzekeraar. Deze gecontracteerde zorg wordt volledig vergoed. Buiten het verplichte eigen risico van € 385,- om.

Ongecontracteerde zorg

Bij ongecontracteerde zorg wordt jouw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Je krijgt maandelijks een factuur per e-mail en dient deze in bij jouw zorgverzekeraar. Je maakt zelf het gefactureerde bedrag over aan Abate. 

De restitutiepolissen van Menzis, ASR en Aevitae vergoeden de zorg volledig. ASR en Aevitea hebben een aantal beperkende voorwaarden vastgelegd. Let hier dus goed op. 

Zilveren Kruis en CZ hebben een overgangsregeling voor degene die in 2023 al een restitutiepolis hebben afgesloten. Iedereen die zijn of haar behandeling in 2023 bij Abate is gestart behoudt dezelfde voorwaarden in 2024 (d.w.z. de 100% vergoeding).
Deze regeling eindigt per 31 december 2024.

Met een aantal zorgverzekeraars heeft Abate een betaalovereenkomst afgesloten. De factuur stuurt Abate naar de zorgverzekeraar en die betaald het deel dat vergoed wordt. Voor het restant stuurt Abate jou een nota door. Dat is voor het deel dat niet vergoed wordt. Het gaat om de volgende zorgverzekeraars:

  • Zilveren Kruis
  • Interpolis
  • FBTO
  • De Friesland
  • Centraal Beheer

Meer informatie over vergoedingen

Voor meer informatie over de vergoedingen kun je het overzicht op de website van de contractvrije psycholoog raadplegen.

We raden ook aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar en je polisvoorwaarden door te nemen zodat je geïnformeerd bent wat de vergoedingen voor jou zijn. 

Wisselen van zorgverzekeraar

Indien je wilt wisselen van zorgverzekeraar, en je hebt dit aangegeven voor 31 december 2023, dan heb je tot 31 januari 2024 de tijd om je definitieve keuze te maken. 

Ben je verhinderd voor een afspraak?

Als je verhinderd bent voor een afspraak, dan dien je die tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Als je ziek bent is het mogelijk om de afspraak via beeldbellen of telefonisch te laten plaatsvinden. Je kunt via de website, e-mail of telefonisch (antwoordapparaat) bij het secretariaat een afspraak afzeggen. 

Kosten voor te laat afgezegde afspraak

Zeg een afspraak tenminste 24 uur van tevoren af. Voor een afspraak die niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd wordt een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht. Voor het niet nakomen of te laat afzeggen van een intakegesprek wordt € 120,00 in rekening gebracht. Dat is ongeacht de reden. Deze kosten kunnen niet doorberekend worden aan jouw zorgverzekeraar. 

Algemene betalingvoorwaarden

De algemene betalingsvoorwaarden vind je hier.

Vrije artsen keuze

in de Zorgverzekeringswet is een criterium opgenomen waarin staat dat de vergoeding van een zorgverzekeraar niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar gecontracteerd is.  Dit is het zogenoemde ‘hinderpaalcriterium’ dat is ingevoerd om zorgverzekerden te beschermen.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa), het toeziend orgaan, heeft hun standpunt kenbaar gemaakt over vrije artsen keuze.  Zij stellen dat Zorgverzekeraars ongecontracteerde zorg bij een naturapolis niet volledig hoeven te vergoeden, maar dat de vergoeding geen hinderpaal mag zijn voor verzekerden om te kiezen voor ongecontracteerde zorg. Dat is des te meer het geval bij al lopende behandelingen. Lees hier 

Ook hebben meerdere beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten gezamenlijk een standpunt nota Vrije artsen keuze opgesteld.  Lees hier