Over Abate

Doel en Missie

Doen wat werkt

De meeste mensen maken in hun leven zeer stressvolle en ook potentieel traumatische gebeurtenissen mee. In de nasleep leidt dat bij ongeveer één op de vijf mensen tot klachten die het functioneren ernstig belemmeren en is er sprake van een angst- of posttraumatische-stressstoornis. De meest effectieve behandelingen voor deze problematiek richten zich op confrontatie met de stressvolle of traumatische herinneringen en de fobische triggers. Onderzoek onder therapeuten wijst echter uit dat deze zogenoemde ‘exposure’-therapieën slechts zeer summier worden aangeboden. Abate, het expertisecentrum voor angst en trauma doorbreekt dit patroon van onderbehandeling, ook bij complexe problematiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van jarenlange kennis en kunde. De EMDR en op exposure gebaseerde therapieën vergen weliswaar veel inzet van cliënten, maar de ervaring leert dat dit leidt tot aanzienlijke klachtenvermindering en een hoge waardering van de behandelingen.

Missie

Abate streeft naar optimale zorg voor diegenen die door angst- of psychotrauma gerelateerde stoornissen stagneren in hun functioneren en/of ernstig lijden.

Dit doet Abate door zich in te zetten voor:
– Diagnostiek en behandeling volgens de meest recente inzichten en richtlijnen
– Het bieden van een multidisciplinair team van experts die zorg draagt voor gezamenlijke besluitvorming met cliënten en hun naast betrokkenen.
– Heldere, reële en tijdgebonden doelen en afspraken
– Intercollegiaal overleg en consultatie ten behoeve van kennisdeling, verwijzing en bevordering van de professionele ontwikkeling
– Opleiding, training en supervisie van professionals
– Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van patiëntenzorg en bijdragen aan de   ontwikkeling van richtlijnen.

Beroepscode

De beroepscode in het belang van de cliënt en de psycholoog

In de Beroepscode zijn gedragsregels opgesteld, zodat het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk is wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en de andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet ervoor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van de psycholoog. Binnen Abate houden we ons aan de beroepsethiek en beroepscode van Psychologen en Psychotherapeuten (www.psynip.nl). De psycholoog moet zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Privacy

Abate hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In onderstaande privacy documenten geven wij transparante informatie over hoe wij hiermee omgaan.

Privacystatement Abate
Uw privacy – informatie voor cliënten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverleners met enige regelmaat welke zorgvragen ze krijgen en welke behandelingen ze geven. Hoe het zit met uw privacy, leest u hier.

Kwaliteit

Abate is op 25 april 2023 gecertificeerd voor de HKZ Geestelijke Gezondheidszorg. De certificering is uitgevoerd door DEKRA, één van de grootste test- en certificatie-instellingen ter wereld. DEKRA heeft uitgebreide expertise in het auditen en certificeren van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en informatiebeveiliging. Met dit certificaat wordt tevens voldaan aan de eisen van ISO 9001:2015.

Kwaliteitsstatuut

In het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat Abate als zorgaanbieder in de GGZ heeft geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Abate bevordert daarmee gepaste zorg, zie Kwaliteitsstatuut Abate.

Wtza vergunning

Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en sport (VWS) per 3 augustus 2022 overgegaan tot afgifte van de toelatingsvergunning aan Abate B.V.