Over Abate

Doel en Missie

Doen wat werkt

De meeste mensen maken in hun leven zeer stressvolle en ook potentieel traumatische gebeurtenissen mee. In de nasleep leidt dat bij ongeveer één op de vijf mensen tot klachten die het functioneren ernstig belemmeren en is er sprake van een angst- of posttraumatische-stressstoornis. De meest effectieve behandelingen voor deze problematiek richten zich op confrontatie met de stressvolle of traumatische herinneringen en de fobische triggers. Onderzoek onder therapeuten wijst echter uit dat deze zogenoemde ‘exposure’-therapieën slechts zeer summier worden aangeboden. Abate, het expertisecentrum voor angst en trauma doorbreekt dit patroon van onderbehandeling, ook bij complexe problematiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van jarenlange kennis en kunde. De EMDR en op exposure gebaseerde therapieën vergen weliswaar veel inzet van cliënten, maar de ervaring leert dat dit leidt tot aanzienlijke klachtenvermindering en een hoge waardering van de behandelingen.

Missie

Abate streeft naar optimale zorg voor diegenen die door angst- of psychotrauma gerelateerde stoornissen stagneren in hun functioneren en/of ernstig lijden.

Dit doet Abate door zich in te zetten voor:
– Diagnostiek en behandeling volgens de meest recente inzichten en richtlijnen
– Het bieden van een multidisciplinair team van experts die zorg draagt voor gezamenlijke besluitvorming met cliënten en hun naast betrokkenen.
– Heldere, reële en tijdgebonden doelen en afspraken
– Intercollegiaal overleg en consultatie ten behoeve van kennisdeling, verwijzing van de verwijzing en   bevordering van de professionele ontwikkeling
– Opleiding, training en supervisie van professionals
– Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van patiëntenzorg en bijdragen aan de   ontwikkeling van richtlijnen.

Medewerkers en hun expertise

Abate, expertisecentrum angst en trauma is opgericht door twee zorgprofessionals uit de regio West-Friesland. Marion Kwakman, psychotherapeut, en Mariel Meewisse, klinisch psycholoog, hebben zich samengevoegd en de expertise gebundeld.

Dr. Mariel Meewisse is klinisch psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker. Mariel is gecertificeerd als supervisor en leertherapeut VGCt, en psychotraumatherapeut NtVP. Ook is zij EMDR practitioner en supervisor i.o. Ze was tot 2019 voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) en bestuurslid van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS). Ze traint clinici in het binnen en buitenland in de behandeling van PTSS. Voor onderzoeksprojecten heeft ze samenwerkingsverbanden met de UvA, Universiteit Utrecht en de Rijks Universiteit Groningen. Ze heeft gewerkt als hoofd inhoudelijk beleid psychotrauma bij GGZ Noord-Holland Noord, als vrijgevestigde in Enkhuizen en bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam als clinicus en wetenschappelijk onderzoeker op de afdelingen angststoornissen en psychotrauma. Bij het AMC promoveerde zij op een epidemiologisch longitudinale studie naar de lange termijn gevolgen van psychotrauma. Mariel heeft meerdere artikelen gepubliceerd en boekhoofdstukken geschreven.

Drs. Marion Kwakman is gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Marion is gecertificeerd als EMDR therapeut, senior schematherapeut  en psychotraumatherapeut NtVP. Tevens is ze supervisor schematherapie. Marion heeft lange tijd gewerkt bij het centrum van persoonlijkheidsstoornissen en psychotrauma van GGZ Noord-Holland Noord en in haar vrijgevestigde praktijk in Bovenkarspel. De laatste jaren heeft zij zich toegelegd op (groeps)schematherapie en traumagerichte behandeling voor mensen met psychotrauma en persoonlijkheidsstoornissen. Hiervoor was Marion werkzaam in diverse werkgebieden zoals het onderwijs, boekhouding en als ondernemer.

Drs. Emmy van Ringelestijn is orthopedagoog generalist. Emmy is gecertificeerd als EMDR practitioner en aspirant psychotraumatherapeut NtVP. Ze werkt ook als gedragsdeskundige bij Odion, een instelling voor zintuigelijk en verstandelijk gehandicapten, en in haar eigen praktijk Izaring waar ze zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma. In het verleden werkte ze onder andere bij SPEL-psychologen.

Drs. Linda Stoeten is psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Zij heeft zich toegelegd op (oplossingsgerichte) cognitieve gedragstherapie en EMDR en is momenteel in opleiding tot GZ-psycholoog. Ze deed ruime ervaring op als diagnosticus en therapeut bij GGZ Noord-Holland Noord en Amici Zorgt. Hiernaast is zij mede-eigenaar van een zorgboerderij, waar zij samen met haar partner dagbesteding aanbiedt aan cliënten met uiteenlopende zorgvragen. Voordat zij psycholoog werd, was Linda onder andere werkzaam als loopbaancoach voor een reïntegratiebedrijf en als diagnostisch werkende in een academisch ziekenhuis en binnen kinder- en jeugdpsychiatrie.

Kim Molenaar is vaktherapeut. Ze werkt ervaringsgericht, wat betekent dat er binnen de behandelingen met (ver)beeldend materiaal, symboliek en spel wordt gewerkt. De nadruk ligt vaak meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen worden de problematiek en de emoties onderzocht en vormgegeven. Zo kun je op een andere manier naar jezelf kijken, nieuwe inzichten verwerven en oefenen met nieuw gedrag. Na haar studie creatieve therapie heeft Kim de basisopleiding contextuele therapie gevolgd. Ze werkte binnen het speciaal onderwijs, eigen praktijk en daarna lange tijd in de kinder en jeugd GGZ. Haar expertise lag daar bij trauma, hechting, gezinsproblematiek en ouder-kindrelatieproblematiek. Ze maakt in haar behandelingen veel gebruik van schematherapie en imaginatie en rescripting, in combinatie met ervaringsgerichte oefeningen.

Drs. Geertje Lamboo is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Geertje maakt in de behandelingen gebruik van EMDR, schematherapie en ACT. Ze heeft lange tijd bij GGZ Noord Holland Noord gewerkt op de psychotherapeutische deeltijdbehandeling en binnen het team angststoornissen. Vervolgens heeft zij binnen deze instelling bij het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie gewerkt. Naast de werkzaamheden bij Abate, werkt zij als zelfstandig GZ-psycholoog. Geertje woont in het dorpje Hem waar haar partner een agrarisch bedrijf heeft. Vanuit de ervaring in zowel de agrarische sector als met psychische problematiek schrijft zij columns voor agrarische vakbladen en is zij betrokken bij verschillende initiatieven om psychische problemen in de agrarische sector onder de aandacht te brengen.

Drs. Indira Pliska is GZ-psycholoog, aspirant psychotraumatherapeut en in opleiding tot EMDR practitioner. Zij heeft in de afgelopen 10 jaar ervaring opgedaan binnen het werken in de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. De afgelopen jaren heeft ze zich gespecialiseerd in het behandelen van traumagerelateerde problematiek. In haar behandelingen maakt ze gebruik van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en BEPP. Indira woont in Alkmaar.

MSc. Nadine Blaauboer is psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Ze heeft jarenlang als röntgenlaborante in een ziekenhuis gewerkt en mensen onderzocht op (traumatisch) lichamelijk letsel. Om haar passie te volgen is ze daarna klinische psychologie gaan studeren en werkt ze nu met veel plezier als psychologe. In de basis GGZ heeft ze ervaring opgedaan met cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en elementen van ACT.  Nadine is geboren en getogen in Egmond aan zee en woont sinds 10 jaar in Alkmaar.

MSc. Sahar Setorg is psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en woonachtig in Amsterdam. Na haar studie is ze in eerste instantie aan het werk gegaan als psycholoog binnen de curatieve verslavingszorg, waarna ze bij de Forensische Ambulante zorg aan de slag is gegaan. Sahar heeft veel ervaring opgedaan in het behandelen van zeer uiteenlopende cliëntenpopulaties, in uiteenlopende leeftijdscategorieën en met een diversiteit aan psychiatrische problematiek. Daarnaast is ze bedreven in diagnostiek, indicatiestelling, crisismanagement en afstemming met ketenpartners.

MSc Mariam Alhari is basispsycholoog en zal in september 2021 starten met de opleiding tot GZ-psycholoog. Bij i-psy heeft ze jarenlang ervaring opgedaan als psycholoog in de interculturele psychiatrie voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Daar heeft zij gewerkt met een complexe cliëntenpopulatie met een verscheidenheid aan culturele achtergronden waarbij angst en trauma veelvuldig voorkwam. In haar behandelingen maakt Mariam onder andere gebruik van cognitieve gedragstherapie, Narratieve Exposure Therapie, EMDR, Imaginaire Exposure en elementen uit de schematherapie. Ook is bij haar de behandelrelatie met cliënten van groot belang. Ze vindt het belangrijk dat je je als cliënt op je gemak voelt en staat altijd open voor je vragen.

Sanne Mensch is secretaresse-office manager. Met haar ondersteuning kunnen de behandelaren meer tijd besteden aan de hulpverlening aan cliënten.

Beroepscode

De beroepscode in het belang van de cliënt en de psycholoog

In de Beroepscode zijn gedragsregels opgesteld, zodat het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk is wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en de andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet ervoor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van de psycholoog. Binnen Abate houden we ons aan de beroepsethiek en beroepscode van Psychologen en Psychotherapeuten (www.psynip.nl). De psycholoog moet zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.