Over Abate

Doel en Missie

Doen wat werkt

De meeste mensen maken in hun leven zeer stressvolle en ook potentieel traumatische gebeurtenissen mee. In de nasleep leidt dat bij ongeveer één op de vijf mensen tot klachten die het functioneren ernstig belemmeren en is er sprake van een angst- of posttraumatische-stressstoornis. De meest effectieve behandelingen voor deze problematiek richten zich op confrontatie met de stressvolle of traumatische herinneringen en de fobische triggers. Onderzoek onder therapeuten wijst echter uit dat deze zogenoemde ‘exposure’-therapieën slechts zeer summier worden aangeboden. Abate, het expertisecentrum voor angst en trauma doorbreekt dit patroon van onderbehandeling, ook bij complexe problematiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van jarenlange kennis en kunde. De EMDR en op exposure gebaseerde therapieën vergen weliswaar veel inzet van cliënten, maar de ervaring leert dat dit leidt tot aanzienlijke klachtenvermindering en een hoge waardering van de behandelingen.

Missie

Abate streeft naar optimale zorg voor diegenen die door angst- of psychotrauma gerelateerde stoornissen stagneren in hun functioneren en/of ernstig lijden.

Dit doet Abate door zich in te zetten voor:
– Diagnostiek en behandeling volgens de meest recente inzichten en richtlijnen
– Het bieden van een multidisciplinair team van experts die zorg draagt voor gezamenlijke besluitvorming met cliënten en hun naast betrokkenen.
– Heldere, reële en tijdgebonden doelen en afspraken
– Intercollegiaal overleg en consultatie ten behoeve van kennisdeling, verwijzing en bevordering van de professionele ontwikkeling
– Opleiding, training en supervisie van professionals
– Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van patiëntenzorg en bijdragen aan de   ontwikkeling van richtlijnen.

Beroepscode

De beroepscode in het belang van de cliënt en de psycholoog

In de Beroepscode zijn gedragsregels opgesteld, zodat het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk is wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en de andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet ervoor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van de psycholoog. Binnen Abate houden we ons aan de beroepsethiek en beroepscode van Psychologen en Psychotherapeuten (www.psynip.nl). De psycholoog moet zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Privacy

Abate hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In onderstaande privacy documenten geven wij transparante informatie over hoe wij hiermee omgaan.

Privacystatement Abate
Uw privacy – informatie voor cliënten


Kwaliteitsstatuut M.L. Meewisse
Kwaliteitsstatuut A. Lubbes
Kwaliteitsstatuut I. Pliska
Kwaliteitsstatuut L. Nijk
Kwaliteitsstatuut L. Peschier
Kwaliteitsstatuut G. Lamboo
Kwaliteitsstatuut N. Blaauboer
Kwaliteitsstatuut M. Mazereeuw