Abate biedt hulp aan volwassenen.

Reden voor aanmelding

Abate biedt uitsluitend hulp aan volwassen in de specialistische GGZ. Heb je last van heftige gevoelens zoals angst, schaamte of somberheid, en probeer je daarmee om te gaan door vermijding van situaties en gedachten of dwanghandelingen? Dan kun je terecht bij Abate, expertisecentrum angst en trauma. In het bijzonder is Abate gespecialiseerd in behandelen van heftige gevoelens die voortkomen uit nare en schokkende levensgebeurtenissen en het doorbreken van patronen die de kwaliteit van leven beperken.

Behandelmethoden

Abate is gespecialiseerd in behandelingen die zich richten op confrontatie met stressvolle of traumatische herinneringen, beelden en gedachten en fobische triggers. Deze therapieën vergen weliswaar veel inzet van cliënten, maar de ervaring leert dat dit leidt tot aanzienlijke klachtenvermindering en een hoge waardering van de behandelingen.

Afspraken worden vastgelegd in een behandelplan die we samen met de cliënt opstellen. Dit plan is afgebakend in doel en tijd. In behandeling kan gebruik worden gemaakt van diverse methoden, zoals EMDR, Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, en imagery rescripting.

Versnellen van behandeleffect
Wanneer mensen met PTSS klachten zeer tegen het doorbreken van vermijding opzien, kunnen zo nodig meerdere sessies per week plaatsvinden om in kortere tijd veel resultaat voor elkaar te krijgen. Vaak gebeurt dit met meerdere therapeuten.

Schematherapie
Wanneer blijkt dat de angsten meer vervlochten zijn met het leven van de cliënt, dan kan ook schematherapie worden ingezet. Deze behandeling kan zinvol zijn als patronen samenhangen met vroege tekorten in basale behoeften, zoals veiligheid, aandacht en waardering, je mogen uiten, en autonomie. Deze behandeling richt zich op bewustwording van patronen en het doorbreken hiervan in een afgebakend traject van ‘tegengesteld handelen’.

Sociale steun vergroot de veerkracht en beschermt tegen psychische klachten. Om die reden wordt naast individuele therapie soms ook gebruik gemaakt van systemische en groepsinterventies.

Werkwijze

Aanmelding
Zodra een verwijsbrief van de huisarts voor specialistische GGZ en de aanmelding binnen is, nemen we contact met je op. Tijdens dit contact kunnen we een globale indruk geven of Abate de juiste hulp kan bieden en voldoet aan je verwachtingen. Een afspraak voor een eerste gesprek, het intakegesprek, wordt gepland.

Intake
Je bent welkom om je partner of een belangrijke andere persoon mee te nemen naar dit eerste gesprek. In dit gesprek onderzoeken we wat er aan de hand is en geven we advies hoe je probleem het beste wordt aangepakt. Een tweede gesprek kan nodig zijn om meer zicht te krijgen op je klachten en problemen. Je huisarts ontvangt bericht over de aanmelding en het voorgenomen behandeltraject.
Tijdens de intake worden afspraken vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Behandeling
Behandelingen bij Abate vinden plaats volgens de GGZ richtlijnen van het Trimbos, tenzij nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen deze richtlijnen voorbij streven.
Een behandeling start met psycho-educatie. Dit houdt in dat we uitleg geven over hoe bepaalde klachten ontstaan, hoe ze in stand blijven en op welke manier deze klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Gezamenlijk stellen we doelen op voor je behandeling. Praktische oefeningen, zowel tijdens de sessie als thuis, zijn om je anders te gaan voelen, te leren anders met het probleem om te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen. In de behandeling worden specifieke psychologische behandelmethoden toegepast, afhankelijk van je problematiek.
Na het afsluiten van de behandeling ontvangt je huisarts een brief met daarin een samenvatting van het beloop van de behandeling en de behaalde resultaten.

Voorwaarden

Om in behandeling te kunnen komen bij Abate ben je minimaal 18 jaar, verwachten we van je dat je in staat bent afspraken na te komen, bereid bent naar jezelf te kijken en nieuw gedrag uit te proberen.

Abate is gehouden aan de openingstijden. Dit kan voor mensen, die meer zorg behoeven dan de afgesproken consulten, betekenen dat zij eerder zijn aangewezen op een GGZ-instelling of polikliniek van een ziekenhuis. Te denken valt aan mensen die in een ernstige crisis verkeren, mensen met verslavingsproblematiek, verwardheid of moeilijk beheersbare agressie.

Tarieven en vergoedingen

Abate hanteert de tarieven conform de Nederlandse zorg autoriteit voor de specialistische GGZ.
Tarieven 2020
Tarieven 2021

Vergoeding
Abate heeft ervoor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten, zodat Abate de zorg kan leveren die nodig is qua duur en intensiteit. Vergoedingen gebeuren op basis van restitutie. Dat betekent dat je een factuur van Abate ontvangt die je zelf betaalt en vervolgens kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Uit de basisverzekering wordt de behandeling vergoed, maar de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis van je zorgverzekering. Abate hanteert tarieven waarvan de hoogte door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden niet 100% het NZa tarief, maar slechts een ‘marktconform’ tarief. Dit is bijna in alle gevallen minder dan het NZa tarief.

Vraag naar de voorwaarden bij je zorgverzekeraar.

Cliënten die een ‘echte’ restitutiepolis hebben afgesloten krijgen de behandeling volledig vergoed. Voor meer informatie en advies over verzekeraars, zie de website van Zorg voor Kwaliteit
In het bovenstaande is het wettelijk vastgestelde verplichte eigen risico buiten beschouwing gelaten. Dit eigen risico geldt voor elke verzekerde in Nederland. In 2020 houdt dat in dat je de eerste € 385,00 van je totale medische kosten in een jaar zelf moet betalen.

Let op: in de Zorgverzekeringswet is een criterium opgenomen waarin staat dat de vergoeding van een zorgverzekeraar niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar gecontracteerd is. Dit is het zogenoemde ‘hinderpaalcriterium’ dat is ingevoerd om zorgverzekerden te beschermen.
Er geldt in Nederland namelijk vrije artsenkeuze voor iedere consument. Een te lage vergoeding van de ziektekostenverzekeraar mag de keuze van een verzekerde voor een ziekenhuis of zorgverlener niet belemmeren. In de praktijk zou een vergoeding van minder dan 75 procent een hinderpaal kunnen zijn voor mensen bij het kiezen van een bepaalde zorgaanbieder. De NZa adviseert mensen naar de geschillencommissie SKGZ of rechter te stappen als men vindt dat de eigen bijdrage te hoog is.

Voor meer informatie Klik hier

Tarief intake

Een heel enkele keer komt het voor dat er na de intake wordt besloten dat er geen behandeling volgt bij Abate. De kosten van de intake opgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit zijn in de Specialistische GGZ als volgt:

Diagnostiek – vanaf 100 tot 199 minuten € 405,57
Diagnostiek – vanaf 200 tot 399 minuten € 719,21

Indien er wel een behandeling volgt zijn de kosten voor de intake verwerkt in het totaalbedrag van de behandeling.

Bovenstaande minuten zijn directe en indirecte tijd. Directe tijd is de intake of daarna mailcontact. Indirecte tijd is bv het schrijven van de verslagen, diagnostiek en evt berichtgeving naar derden (vaak de verwijzer, de huisarts).

Tarief niet nagekomen afspraak
Ben je verhinderd voor een afspraak, dan dien je die tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Voor een afspraak die niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd wordt een bedrag van 42,50 euro in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat er tijd voor je is gereserveerd die niet kan worden opgevuld. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekering.

Om in aanmerking te komen voor behandeling heb je ook een verwijsbrief van je huisarts nodig. Zodra we de verwijsbrief en het aanmeldformulier hebben ontvangen, nemen we contact met je op. De verwijsbrief van de huisarts kan per e-mail verzonden worden naar aanmelding@abate.nl of verstuurd naar Abate, expertisecentrum angst en trauma, Het Voert 11, 1613 KL Grootebroek.