Abate biedt hulp aan
volwassenen.

Reden voor aanmelding

Abate biedt hulp aan volwassen in de basis en specialistische GGZ. Heb je last van heftige gevoelens zoals angst, schaamte of somberheid, en probeer je daarmee om te gaan door vermijding van situaties en gedachten of dwanghandelingen? Dan kun je terecht bij Abate, expertisecentrum angst en trauma. In het bijzonder is Abate gespecialiseerd in behandelen van heftige gevoelens die voortkomen uit nare en schokkende levensgebeurtenissen en het doorbreken van patronen die de kwaliteit van leven beperken.

Behandelmethoden

Abate is gespecialiseerd in behandelingen die zich richten op confrontatie met stressvolle of traumatische herinneringen, beelden en gedachten en fobische triggers. Deze therapieën vergen weliswaar veel inzet van cliënten, maar de ervaring leert dat dit leidt tot aanzienlijke klachtenvermindering en een hoge waardering van de behandelingen.

Afspraken worden vastgelegd in een behandelplan die we samen met de cliënt opstellen. Dit plan is afgebakend in doel en tijd. In behandeling kan gebruik worden gemaakt van diverse methoden, zoals EMDR, Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS, cognitieve gedragstherapie, Narratieve Exposure Therapie, en imagery rescripting. Voor meer informatie over verschillende behandeling bij PTSS, zie ook Ik krijg een behandeling voor PTSS | Thuisarts.nl

Versnellen van behandeleffect
Wanneer mensen met PTSS klachten zeer tegen het doorbreken van vermijding opzien, kunnen zo nodig meerdere sessies per week plaatsvinden om in kortere tijd veel resultaat voor elkaar te krijgen. Vaak gebeurt dit met meerdere therapeuten.

Schematherapie
Wanneer blijkt dat de angsten meer vervlochten zijn met het leven van de cliënt, dan kan ook schematherapie worden ingezet. Deze behandeling kan zinvol zijn als patronen samenhangen met vroege tekorten in basale behoeften, zoals veiligheid, aandacht en waardering, je mogen uiten, en autonomie. Deze behandeling richt zich op bewustwording van patronen en het doorbreken hiervan in een afgebakend traject van ‘tegengesteld handelen’.

Sociale steun vergroot de veerkracht en beschermt tegen psychische klachten. Om die reden wordt naast individuele therapie soms ook gebruik gemaakt van systemische en groepsinterventies.

Werkwijze

Aanmelding
Zodra een verwijsbrief van de huisarts en/of de aanmelding (vragenlijst) binnen is, neemt het secretariaat contact met je op. Als zowel de verwijsbrief als aanmeldformulier binnen zijn kunnen de psychologen een globale indruk geven of Abate de juiste hulp kan bieden en voldoet aan je verwachtingen. Het secretariaat geeft dat aan je door. Een afspraak voor een eerste gesprek, het intakegesprek, wordt een aantal weken voor de intake gepland.

Intake
Je bent welkom om je partner of een belangrijke andere persoon mee te nemen naar dit eerste gesprek. In dit gesprek onderzoeken we wat er aan de hand is en geven we advies hoe je probleem het beste wordt aangepakt. Meerdere diagnostische gesprekken kunnen nodig zijn om te verhelderen hoe jij het beste geholpen kan worden.
Indien jij en de zorgverleners overeenkomen dat je op je plek bent bij Abate, leggen we de afspraken voor een behandeling vast in een behandelovereenkomst. Je huisarts ontvangt bericht over de aanmelding en het voorgenomen behandeltraject.

Behandeling
Behandelingen bij Abate vinden plaats volgens de GGZ richtlijnen van het Trimbos, tenzij nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen deze richtlijnen voorbij streven.
Een behandeling start met psycho-educatie. Dit houdt in dat we uitleg geven over hoe bepaalde klachten ontstaan, hoe ze in stand blijven en op welke manier deze klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Gezamenlijk stellen we doelen op voor je behandeling. Praktische oefeningen, zowel tijdens de sessie als thuis, zijn om je anders te gaan voelen, te leren anders met het probleem om te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen. In de behandeling worden specifieke psychologische behandelmethoden toegepast, afhankelijk van je problematiek.
Na het afsluiten van de behandeling ontvangt je huisarts een brief met daarin een samenvatting van het beloop van de behandeling en de behaalde resultaten.

Toegang tot jouw Gezondheidsgegevens
Ons veilige patiëntenportaal biedt je toegang tot jouw medische dossier, waardoor je afspraken kunt beheren, jouw behandelingsplan kunt inzien, veilig kunt e-mailen met je zorgverlener, en belangrijke informatie kunt raadplegen. Met deze digitale tool heb je de controle over je gezondheid, ondersteund door onze zorgprofessionals.

Face-to-face en online behandeling
Bij Abate begrijpen we dat iedereen uniek is, en daarom streven we ernaar om zorg op maat te bieden die aansluit bij jouw individuele behoeften en voorkeuren. We bieden niet alleen face-to-face behandelingen aan, maar ook online behandelingsmogelijkheden, inclusief beeldbellen. Bovendien geloven we sterk in samenwerking en daarom worden alle behandelkeuzes gezamenlijk gemaakt.

Voorwaarden

Om in behandeling te kunnen komen bij Abate ben je minimaal 18 jaar. Je bent in staat afspraken na te komen, bereid naar jezelf te kijken en nieuw gedrag uit te proberen. Je BMI is tenminste 18 en je bent bereid gedurende het behandeltraject te staken met drugs, overmatig alcoholinname en sederende medicatie zoals benzodiazepines. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om gevoelens te kunnen doorleven en in staat te zijn informatie vanuit de therapie op te nemen.

Abate is gehouden aan de openingstijden. Dit kan voor mensen, die meer zorg behoeven dan de afgesproken consulten, betekenen dat zij eerder zijn aangewezen op een GGZ-instelling of polikliniek van een ziekenhuis. Te denken valt aan mensen die in een ernstige crisis verkeren, suïcidaal gedrag vertonen, mensen met verslavingsproblematiek, verwardheid of moeilijk beheersbare agressie.

Tarieven en vergoedingen

Abate hanteert de tarieven conform de Nederlandse zorg autoriteit.
Tarieven voor individuele behandeling:

Tarieven voor groepsbehandeling:

Tarieven voor intercollegiaal overleg:

  • voor 5 minuten € 23,58
  • voor 15 minuten € 71,88

Voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden geldt in 2022 het tarief van € 91,78. Een prijswijziging voor 2023 volgt naar verwachting nog.

Zie ook de tarievenzoeker van de NZA GGZ Tool – Home (nza.nl)

Betalingsvoorwaarden

Vergoeding
Abate heeft ervoor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten, zodat Abate de zorg kan leveren die nodig is qua duur en intensiteit. Vergoedingen gebeuren op basis van restitutie. Dat betekent dat je een factuur van Abate ontvangt die je zelf betaalt en vervolgens kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Uit de basisverzekering wordt de behandeling vergoed, maar de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis van je zorgverzekering. Abate hanteert tarieven waarvan de hoogte door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden niet 100% het NZa tarief, maar slechts een ‘marktconform’ tarief. Dit is bijna in alle gevallen minder dan het NZa tarief. Vraag naar de voorwaarden bij je zorgverzekeraar.

Het tarief bij Abate voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de GGZ.

Cliënten die een ‘echte’ restitutiepolis hebben afgesloten krijgen de behandeling volledig vergoed. Voor meer informatie en advies over verzekeraars, zie de website van Zorg voor Kwaliteit
In het bovenstaande is het wettelijk vastgestelde verplichte eigen risico buiten beschouwing gelaten. Dit eigen risico geldt voor elke verzekerde in Nederland. In 2023 houdt dat in dat je de eerste € 385,00 van je totale medische kosten in een jaar zelf moet betalen.

Let op: in de Zorgverzekeringswet is een criterium opgenomen waarin staat dat de vergoeding van een zorgverzekeraar niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar gecontracteerd is. Dit is het zogenoemde ‘hinderpaalcriterium’ dat is ingevoerd om zorgverzekerden te beschermen.

Er geldt in Nederland namelijk vrije artsenkeuze voor iedere consument. Een te lage vergoeding van de ziektekostenverzekeraar mag de keuze van een verzekerde voor een ziekenhuis of zorgverlener niet belemmeren. In de praktijk zou een vergoeding van minder dan 75 procent een hinderpaal kunnen zijn voor mensen bij het kiezen van een bepaalde zorgaanbieder. De NZa adviseert mensen naar de geschillencommissie SKGZ of rechter te stappen als men vindt dat de eigen bijdrage te hoog is. Voor meer informatie Klik hier

Tarief intake

Het tarief voor een intakegesprek is ca. € 330,00. Het exacte bedrag is afhankelijk van de tijdsduur en de behandelaar die de intake doet.

Een heel enkele keer komt het voor dat er na de intake wordt besloten dat er geen behandeling volgt bij Abate. De kosten van de intake opgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit zijn in de Specialistische GGZ als volgt:

Tarief niet nagekomen afspraak
Ben je verhinderd voor een afspraak, dan dien je die tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Voor een afspraak die niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd wordt een bedrag van € 50,00 euro in rekening gebracht. Voor het niet nakomen of te laat afzeggen van een intakegesprek wordt € 120,00 in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat er tijd voor je is gereserveerd die niet kan worden opgevuld. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekering.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor behandeling heb je ook een verwijsbrief van je huisarts nodig. De verwijsbrief kan per e-mail verzonden worden naar aanmelding@abate.nl of verstuurd naar Abate, expertisecentrum angst en trauma, Het Voert 11, 1613 KL Grootebroek.