Ik ben een cliënt

Problematiek

Wat is een angst- of dwangstoornis?
Iedereen is wel eens gespannen of ergens bang voor. Dat is normaal. Angst is ook nuttig, omdat het ons waarschuwt voor gevaarlijke situaties. Maar soms is het angstgevoel te heftig ten opzichte van het gevaar. En als de angst zo heftig is en zo vaak voorkomt dat je er last van krijgt in je dagelijkse leven, spreken we van een stoornis. Je kunt bijvoorbeeld op je werk niet meer goed functioneren, of je angst belemmert je in je relatie en bij sociale contacten. Er zijn verschillende vormen van angsten die voor kunnen komen, zie de folder van de VGCt. (Download de folder hier)

Wat is een posttraumatische stress-stoornis?
Na het meemaken van een traumatische gebeurtenis komt het vaak voor dat je gespannen, bang en verdrietig bent . De gebeurtenis zit steeds in je gedachten en goed slapen gaat vaak moeilijk. Je bent veelal schrikachtiger dan vóór de gebeurtenis. Meestal gaan deze klachten binnen een paar weken vanzelf over. Bij acht procent van de mensen blijven deze klachten in heftige mate en langdurig bestaan. Zij zijn allerlei situaties en activiteiten die doen denken aan de gebeurtenis aan het vermijden in een poging weer grip op hun leven te krijgen. Het lukt ze echter vaak niet meer om vanzelf los van het trauma te komen. Deze mensen hebben last van een posttraumatische stressstoornis, ook wel afgekort als PTSS. Je ziet het vaak niet aan de buitenkant dat mensen deze klachten hebben. Wellicht laat je ook het liefst zo min mogelijk merken dat je last hebt van die nare gebeurtenis uit schaamte of om de mensen in je omgeving te beschermen. Meer informatie over PTSS vind je in onze folder. (Download de folder hier)

Behandeling

Intake
In de intake brengen we je klachten en problemen in kaart. We kijken hoe ze zijn ontstaan en waardoor ze in stand blijven. Hieruit wordt een diagnose opgesteld en een plan voor behandeling.

Bij Abate is het gebruikelijk dat je behandelaren periodiek overleg hebben met deskundige collega’s die niet direct betrokken zijn bij jou. Dit gebeurt om de diagnostiek en behandeling goed en doelmatig uit te voeren. Kosten hiervoor worden in rekening gebracht.

Behandelsetting
Een behandelsetting kan individueel, in een groep of systemisch zijn.Afhankelijk van je problematiek en doelen kiezen we gezamenlijk met jou de beste setting voor behandeling. Behandeling met behulp van internet of een combinatie van de genoemde settings is soms ook mogelijk.

Is je behandelaar of regiebehandelaar niet aanwezig en wil je dringend iemand spreken, bel met het secretariaat. Zij kunnen je laten weten wie vandaag waarneemt.

Praktische oefeningen
In de behandeling worden specifieke psychologische behandelmethoden toegepast, afhankelijk van je problematiek.

Praktische oefeningen, zowel tijdens de sessie als thuis, hebben tot doel om je anders te gaan voelen, te leren anders met het probleem om te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen.

Evalueren
Na een afgesproken periode evalueren we samen met jou de behaalde resultaten. Vragenlijsten en interviews kunnen worden ingezet om het resultaat te meten. We beoordelen of de problematiek afdoende is behandeld. Vervolgens zijn er drie opties:

*het resultaat is behaald en we sluiten het behandeltraject af.

*het resultaat is behaald, maar er zijn andere klachten of problemen waarvoor een hulpvraag is. In dit geval stellen we de behandeldoelen bij. We kijken ook opnieuw of Abate het juiste behandelcentrum voor deze vraag is.

*het resultaat is niet -of niet afdoende- behaald. In dit geval onderzoeken we welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en of de methodiek die is toegepast dient te worden aangepast.

Afsluiting
Na het afsluiten van de behandeling ontvangt je huisarts een brief met daarin een samenvatting van het beloop van de behandeling en de behaalde resultaten.

N.B. Behandelingen bij Abate vinden plaats volgens de GGZ richtlijnen van het Trimbos, tenzij nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen deze richtlijnen voorbij streven.

Privacy en dossier

Abate en haar medewerkers zijn gebonden aan regels wat betreft privacy. Zonder jouw schriftelijke toestemming en goedkeuring wordt geen informatie aan derden verstrekt. Zie voor meer informatie www.lvvp.info ’wet- en regelgeving’.

Bij Abate wordt een persoonlijk cliëntendossier gemaakt. Dit dossier wordt digitaal opgeslagen in een goed beveiligde omgeving. Cliënten hebben recht op inzage in hun dossier, met uitzondering van de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. In het dossier staat de indicatie, brieven van en over jou als ook de rapportage van de sessies. Je mag iets aan je dossier toevoegen, maar er niets uithalen. De gegevens worden conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet persoonsregistratie (Wpr) 20 jaar bewaard. Je hebt recht op vernietiging van het dossier. Een verzoek hiervoor dien je schriftelijk in bij Abate. Het verzoek tot vernietiging blijft eveneens 20 jaar bewaard.

Wel word je erop gewezen dat er na vernietiging geen klacht meer ingediend kan worden omdat de gegevens ontbreken voor de klachtencommissie om een oordeel te vormen.

Klachtenregeling

Wij proberen zo goed mogelijk zorg te leveren. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Je kunt ons dit laten weten. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKGGZ) heb je als cliënt het recht om onvrede te melden en/of een klacht in te dienen. Daarom zijn behandelaren in de ggz verplicht een klachten- en geschillenregeling te hebben.

Mocht je er met ons niet uit komen dan kun je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert je klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kun je kijken op degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg.

De Geschillencommissie
Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kun je kijken op: www.degeschillencommissiezorg.nl.