Ik ben een cliënt

Problematiek

Wat is een angst- of dwangstoornis?
Iedereen is wel eens gespannen of ergens bang voor. Dat is normaal. Angst is ook nuttig, omdat het ons waarschuwt voor gevaarlijke situaties. Maar soms is het angstgevoel te heftig ten opzichte van het gevaar. En als de angst zo heftig is en zo vaak voorkomt dat je er last van krijgt in je dagelijkse leven, spreken we van een stoornis. Je kunt bijvoorbeeld op je werk niet meer goed functioneren, of je angst belemmert je in je relatie en bij sociale contacten. Er zijn verschillende vormen van angsten die voor kunnen komen, zie de folder van de VGCt. (Download de folder hier)

Wat is een posttraumatische stress-stoornis?
Na het meemaken van een traumatische gebeurtenis komt het vaak voor dat je gespannen, bang en verdrietig bent . De gebeurtenis zit steeds in je gedachten en goed slapen gaat vaak moeilijk. Je bent veelal schrikachtiger dan vóór de gebeurtenis. Meestal gaan deze klachten binnen een paar weken vanzelf over. Bij acht procent van de mensen blijven deze klachten in heftige mate en langdurig bestaan. Zij zijn allerlei situaties en activiteiten die doen denken aan de gebeurtenis aan het vermijden in een poging weer grip op hun leven te krijgen. Het lukt ze echter vaak niet meer om vanzelf los van het trauma te komen. Deze mensen hebben last van een posttraumatische stressstoornis, ook wel afgekort als PTSS. Je ziet het vaak niet aan de buitenkant dat mensen deze klachten hebben. Wellicht laat je ook het liefst zo min mogelijk merken dat je last hebt van die nare gebeurtenis uit schaamte of om de mensen in je omgeving te beschermen. Meer informatie over PTSS vind je in onze folder. (Download de folder hier)

Behandeling

Intake
In de intake brengen we je klachten en problemen in kaart. We kijken hoe ze zijn ontstaan en waardoor ze in stand blijven. Hieruit wordt een diagnose opgesteld en een plan voor behandeling.

Behandelsetting
Een behandelsetting kan individueel, in een groep of systemisch zijn. Afhankelijk van je problematiek en doelen kiezen we gezamenlijk met jou de beste setting voor behandeling. Behandeling met behulp van internet of een combinatie van de genoemde settings is soms ook mogelijk.

Praktische oefeningen
In de behandeling worden specifieke psychologische behandelmethoden toegepast, afhankelijk van je problematiek.

Praktische oefeningen, zowel tijdens de sessie als thuis, hebben tot doel om je anders te gaan voelen, te leren anders met het probleem om te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen.

Evalueren
Na een afgesproken periode evalueren we samen met jou de behaalde resultaten. Vragenlijsten en interviews kunnen worden ingezet om het resultaat te meten. We beoordelen of de problematiek afdoende is behandeld. Vervolgens zijn er drie opties:

*het resultaat is behaald en we sluiten het behandeltraject af.

*het resultaat is behaald, maar er zijn andere klachten of problemen waarvoor een hulpvraag is. In dit geval stellen we de behandeldoelen bij. We kijken ook opnieuw of Abate het juiste behandelcentrum voor deze vraag is.

*het resultaat is niet -of niet afdoende- behaald. In dit geval onderzoeken we welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en of de methodiek die is toegepast dient te worden aangepast.

Afsluiting
Na het afsluiten van de behandeling ontvangt je huisarts een brief met daarin een samenvatting van het beloop van de behandeling en de behaalde resultaten.

N.B. Behandelingen bij Abate vinden plaats volgens de GGZ richtlijnen van het Trimbos, tenzij nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen deze richtlijnen voorbij streven.

Factuur

Betaling
Na afloop van de behandeling ontvang je van Abate een factuur. Deze factuur maak je zelf over aan Abate, en dien je in bij je zorgverzekeraar. Voor een afspraak die niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd wordt een bedrag van € 42,50 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekering. Wil je de correspondentie en declaratie met de zorgverzekeraar liever niet zelf afhandelen? Sommige zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om een akte van cessie te tekenen. Vraag het na bij je zorgverzekering. Bij een akte van cessie handelt Abate de betaling met je zorgverzekeraar af voor het deel dat volgens je polis vergoed wordt met inachtneming van je eigen risico. Indien je polis geen 100% van het NZa tarief vergoedt zoals bij een natura polis of bij een ‘niet zuivere’ restitutie polis, dan brengt Abate het resterende deel bij je in rekening. Het NZa tarief is een tarief dat bepaald is door de Nederlandse zorgautoriteit. Zie voor meer informatie over natura-, restitutiepolissen en marktconforme vergoedingen contractvrijepsycholoog.nl

Privacy en dossier

Abate en haar medewerkers zijn gebonden aan regels wat betreft privacy. Zonder jouw schriftelijke toestemming en goedkeuring wordt geen informatie aan derden verstrekt. Zie voor meer informatie www.lvvp.nl.’wet- en regelgeving’

Bij Abate wordt een persoonlijk cliëntendossier gemaakt. Dit dossier wordt digitaal opgeslagen in een goed beveiligde omgeving. Cliënten hebben recht op inzage in hun dossier, met uitzondering van de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. In het dossier staat de indicatie, brieven van en over jou alsook de rapportage van de sessies. Je mag iets aan je dossier toevoegen, maar er niets uithalen. De gegevens worden conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet persoonsregistratie (Wpr) 15 jaar bewaard. Je hebt recht op vernietiging van het dossier. Een verzoek hiervoor dien je schriftelijk in bij Abate. Het verzoek tot vernietiging blijft eveneens15 jaar bewaard.

Wel word je erop gewezen dat er na vernietiging geen klacht meer ingediend kan worden omdat de gegevens ontbreken voor de klachtencommissie om een oordeel te vormen.

Klachtenregeling

Wanneer er tussen psycholoog en cliënt een onenigheid is ontstaan, zullen beide partijen dit eerst proberen onderling op te lossen. Bij een onbevredigend resultaat is bemiddeling de volgende stap. Is je klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kun je een klachtencommissie aanschrijven. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Marion Kwakman is aangesloten bij de LVVP:
LVVP Klacht & Company
Postbus 3106
2601DC Delft
088-2341606
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl
www.lvvp.info

Mariel Meewisse is aangesloten bij de NVGzP:
t.a.v. Piet de Boer
Kijfgracht 21
2312 RX Leiden.
06-81941801
klachten@nvgzp.nl.
www.nvgzp.nl

Stel een vraag

Stel een vraag